15
09

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6g ngày 15/9/2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6g ngày 15/9/2020
 
Nguồn: Bộ Y tế
14
09

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6g ngày 14/9/2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6g ngày 14/9/2020
 
Nguồn: Bộ Y tế
11
09

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6g ngày 11/9/2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6g ngày 11/9/2020
 
Nguồn: Bộ Y tế
10
09

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6g ngày 10/9/2020

Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đến 6g ngày 10/9/2020
 
Nguồn: Bộ Y tế