DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM GIÚP

Em NGUYỄN NGỌC LINH HẢI VÂN - 2001, Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12

SPT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ VNĐ
137 Chị Hậu Q.3 300,000
142 Ông bà Tám Q.5 400,000
144 Châu Quang - Đường Mỹ Tuyết Q.11 1,000,000
147 Bạn xem đài P.4 - Q.6 100,000
175 Hà Cẩm Luyến   200,000
187 Khánh Diệu Duyên Q.12 100,000
190 Đỗ Thị Gái Q.8 400,000
194 Chị Hậu Q.3 200,000
197 Bạn xem đài P.4 - Q.6 100,000
201 Đặng Tố Cần Q.6 500,000
214 Bạn xem đài Q.6 500,000
219 Lý Thị Xôi Q.6 200,000