23
07

Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
1
2
3
4
5

Chia sẽ bài viết lên mạng xã hội

Bài viết cùng chuyên mục